PRIMARIA COMUNEI CENADE

NOUA ADRESA A SITE-ULUI OFICIAL AL COMUNEI CENADE ESTE: https://comunacenade.ro/

Proiecte Hotarari Consiliul Local» P.H. privind programul de activitati cultural-distractive pe anul - 2017
» P.h. privind modificarea si completarea art. 3 din HCL 59/2013 - aprobarea documentatiei tehnice referitoare la intabularea Pasunii Alunis si efectuarea unui schimb de teren - Aprilie 2018
» Convocare Consiliul Local Cenade - Luna Martie 2017
» P.H. privind aprobarea Programului anual de achizitii pe anul - 2017
» P.H. privind utilizarea sumei de 484.000 lei din excedentul anilor precedenti pentru finantarea sectiunii de dezvoltare -
» P.H. privind aprobarea actului constitutiv si a statutului pentru Asociatia Tarnavelor pentru actiune comunitara -
» proiect de hotarare - privind executia bugetara la data de 30.09.2017
» proiect de hotarare - privind impozitele si taxele locale pe anul 2018
» Proiect de hotarare privind reorganizarea Consiliului Comunitar -
» Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de organ -
» Proiect de hotarare privind executia bugetara -
» Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe tri -
» Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentr -
» P.h. privind aprobarea Regulamentului de desfasurare a activitatilor comerciale in Comuna Cenade - Aprilie 2018
» Dispozitie convocare sedinta - Aprilie 2018
» P.h. privind aprobarea modificarii si completarii statului de functii si a organiogramei - Aprilie 2018
» P.H. privind stabilirea taxei de inchiriere a Caminului Cultural Cenade -
» P.H. privind inregistrarea in domeniul public si delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa a bunului. " Subtraversare raul Tarnava Mare cu conducta de alimentare cu apa. -
» P.H. privind rectificarea bugetului local pe trim II, 2017 -
» P.H. privind aprobarea devizului general actualizat la obiectivul de investitii " Modernizare Strazi interioare, comuna Cenade, jud Alba -
» P.H. privind alegerea presedintelui de sedinta -
» P.H. aprobarea cuantum cotizatie A.D.I. APA ALBA -
» P.H. aprobare retea a unitatii de invatamant din comuna Cenade -
» P.H. actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor -
» P.H. privind modificarea HCL 37/15.07.2016 -
» P.H. privind modificarea si completarea HCL 29/22.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului local Cenade -
» P.H. privind validarea mandatului de consilier local al domnului Lup Ioan -
» P.H. aprobare Regulament de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Cenade -
» P.H. aprobarea executiei bugerare la data de 31.12.2016 -
» P.H. aprobare deviz general MODERNIZARE CLADIRE PRIMARIE CENADE -
» P.H. aprobare deviz RETEA DE CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE -
» P.H. aprobare deviz general MODERNIZARE STRAZI INTERIOARE -
» P.H. privind aprobarea creditelor de angajament -
» Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de prestari servicii silvice - Ianuarie 2018
» Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare - Ianuarie 2018
» Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei A.D.I. APA ALBA - Ianuarie 2018
» Proiect de hotarare privind gospodarirea si infrumusetarea comunei Cenade - Ianuarie 2018
» Proiect de hotarare privind aprobarea planului de lucrari de interes local - Ianuarie 2018
» Proiect de hotarare privind infintarea Serviciului de iluminat public al comunei Cenade - Ianuarie 2018
» Dispozitie convocare sedinta - luna februarie 2018
» Proiect de hotarare aprobare buget - Februarie 2018
» Proiect de hotarare aprobare PAAR 2018 - Februarie 2018
» Proiect de hotarare aprobare PAAP 2018 - Februarie 2018
» Proiect de hotarare volum masa lemnoasa - Februarie 2018
» Proiect de hotarare aprobare activitati culturale - Februarie 2018
» Proiect de hotarare aprobare suma excedent - Februarie 2018
» Hotararea nr. 9 - Privind aprobarea bugetului local al Comunei Cenade, jud.Alba pe anul 2018
» Hotararea nr. 10 - Privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice si a Programului anual al achiztiilor publice pe anul 2018
» LISTE INVESTITII - LISTE INVESTITII ANUL 2018
» Dispozitie convocare sedinta - Luna Martie 2018
» Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta - Martie 2018
» Proiect privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune incheiat intre Primaria Comunei Cenade si SC AGROIND ECO SRL - Martie 2018
» Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii acordului de parteneriat intre comuna Cenade si Asociatia Caritas Metropolitan Greco-Catolic Blaj - Martie 2018
» Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a pajistilor permanente disponibile pe raza comunei Cenade - Martie 2018
» Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din functiune a unui mijloc fix din domeniul privat al comunei Cenade, in vederea casarii si valorificarii - Martie 2018
» Proiect de hotarare privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul comunei Cenade - Martie 2018
» Proiect de hotarare privind executia bugetara la venituri si cheltuieli la data de 31.12.2017 - Martie 2018
» P.h. privind aprobarea doc. tehnice in vederea inscrierii in Cartea Funciara a unor imobile- terenuri, situate in extravilanul comunei Cenade - Aprilie 2018
» P.h. privind aprobarea rezilerii contractului de concesiune cu SC GRUPOJAV TERRA INVEST SRL - Aprilie 2018
» P.h. privind revocarea HCL 21/2018 privind rezilierea contractului de concesiune cu SC AGROIND ECO SRL - Aprilie 2018
» P.h. privind incheierea unui act aditional la contractul de concesiune cu SC AGROIND ECO SRL - Aprilie 2018
» P.h. privind insusirea Acordului de cooperare pentru organizarea si exercitarea functiei de audit public intern - Aprilie 2018
» Dispozitie convocare sedinta - luna MAI 2018
» P.h. privind aprobarea sumei de 505,48 mii lei din excedentul anilor precedenti - MAI 2018
» P.h. privin executia bugetara la venituri si cheltuieli la data de 31.03.2018 - Mai 2018
» P.h. privint rectificarea bugetului local al comunei Cenade pe trim II, 2018 - Mai 2018
» Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta - Iunie 2018
» Proiect de hotarare privind inscrierea proviziorie in Cartea Funciara a Comunei Cenade a unor imobile situate in extravilan, pe proprietar Comuna Cenade, conform lucrarilor de inregistrare sistematica - Iunie 2018
» Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL 38.2010 ref la aprobarea catalogului cuprizand clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe - Iunie 2018
» Proiect de hotarare privind propunerea de atribuire a unor terenuri prin Ordinul Prefectului - Iunie 2018
» Dispozitia nr.40 - Iunie 2018
» Dispozitia nr 46 - Iulie 2018
» P.h. privind aprobarea raportului de evaluare - Iulie 2018
» P.h. privind aprobarea destinatiei materialului lemnos - Iulie 2018
» P.h. privind executia bugetara - Iulie 2018
» dispozitia nr.50 - convocare sedinta CL Cenade
» P.h. aprobare suma Fiii satului -
» P.h. aprobare suma si diplome Nunta de aur -
» P.h. aprobare ind.tehnico-economici - Reabilitare Scoala gimnaziala I.Agarbiceanu
» dispozitia nr.51 - convocare sedinta CL Cenade luna septembrie
» proiect de hotarare - alegere presedinte de sedinta
» proiect de hotarare - rectificare buget trim.III 2018
» Dispozitia nr. 77 -
» P.h. privind aprobarea utilizarii sumei de 14000 lei din excedentul bugetar pentru finantarea sectiunii de dezvoltare - Octombrie 2018
» P.h. privind rectificarea bugetului local al comunei Cenade pe trim IV 2018 - Octombrie 2018
» P.h. privind aprobarea valorii juste rezultata in urma reevaluarii activelor fixe corporabile care alcatuiesc domeniul public si privat al comunei Cenade - Octombrie 2018
» P.h. privind aprobarea devizului general actualizat la obiectivul Construire trotuare de acces - Octombrie 2018
» P.h. privind inscrierea in Cartea Funciara a unor imobile situate in extravilan - Octombrie 2018
» P.h. privind desemnarea unui reprezentant in Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale "Ion Agarbiceanu:" Cenade jud. Alba - Octombrie 2018
» Anexa nr.2 proiect rectificare buget - Liste investitii
» dispozitia nr.100 - convocare sedinta CL Cenade
» proiect de hotarare - executie bugetara 30. 09.2018 - noiembrie 2018
» proiect de hotarare modificare HCL nr.32/2018 - luna noiembrie
» proiect de hotarare rectificare buget trim.IV - luna noiembrie 2018
» proiect de hotarare acordare mandat special primarului pt Asociatia APA - luna noiembrie 2018
» proiect de hotarare inscriere definitiva in CF 70991 - luna noiembrie 2018
» proiect de hotarare inventar dom.public - luna noiembrie 2018
» Anexa inventar dom.public - luna noiembrie 2018
» dispozitia nr.109 - convocare sedinta CL Cenade luna decembrie
» proiect de hotarare - alegere presedinte de sedinta
» proiect de hotarare - aprobare contract prestari servicii silvice - luna decembrie
» proiect de hotarare aprobare doc tehnica - luna decembrie 2018
» proiect de hotarare aprobare executie bugetara - 04.12.2018
» proiect de hotarare modificare stat de functii - luna decembrie 2018
» proiect de hotarare rectificare buget - trim.IV 2018
» Dispozitia nr.1 din 04.01.2019 - convocare sedinta extraordinara luna ianuarie 2019
» Proiect de hotarare - utilizare suma excedent 657.417,31 lei
» proiect de hotarare - utilizare suma din excedent 50.000 lei
» proiect de hotarare - insusire dispozitie nr.111 - rectificare buget trim.IV